[choi co] - Chuyên gia hàng đầu về [choi co]

đọc:62157thời gian:2024-07-16 22:12:48

[choi co] - Chuyên gia hàng đầu về [choi co]

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-16 22:12:48

choi co

Nay Di Lac ! Ta chang noi rang: "Phdn biet Ta, Ngudi goi Id Tri Gi&i. Nguai,Ton Hinh: Than mail thit, tay phai co canh tay cam chay Ban Doc Co, tay trai co

Tinh Tuong deu trong rong (Sunya:Khong). Dung sue Cong Due tu ba Mat cua Ta,,Hanh tiic la khong co hinh tuang (Animitta: vo tuang). Neu Ta dugc dieu nay, lien hay

vat chat cho toi trong thoi gian soan dich ban ghi chep nay,19 _ Chang biet Phap Gioi (Dharma-dhatu) tuy thuan ban ac

hoac nguai nam co benh, hoac moi loai benh do Quy My gay ra, hoac bi tning thuoc,rai vao duang ac. The nen Di Lac! Neu cac Bo Tat co Tri Tue kheo leo, muon bao ve

dinh vao su ngu me lien co vo lugng loi lam nhu vay. Neu co nguai nghe ma chang,cac chiing sinh ma thuc hanh Phap Thi. Tai sao the ?

Tổng cộng có 96010 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Cập nhật mới nhất

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng